obrázek: dárky, ekoznačení, poradce , pozvánky, Veličenstvo kniha
obrázek: antikvariát, čaj, novinky, zajímavosti, dobročinný antikvariát obrázek: Lelekovice, neziskový sektor, odpady, organizace, osvěta
 obrázek: ekologická poradna, Ekotéka, šetrná domácnost, zdravý, dělnické kolonie

Biocentrum

Lokalita „Na Loukách“ v k. ú. Mokrá Hora je vymezena jako biocentrum místního významu mokřadní a vlhkomilné vegetace na hranici silně urbanizované městské zástavby. Leží v Řečkovicko-Kuřimském prolomu, v ploché nivě na soutoku tří vodotečí (Ponávky, Rakoveckého potoka, Ivanovického potoka) a křižovatce dvou větví biokoridorů vedených nivami toků. Nákladem města Brna bylo vytvořeno v roce 2003. V cílovém stavu budou součástí biocentra liniová a solitérní zeleň s ekostabilizačním a krajinotvorným významem, vlhké louky, lesní remízky lužního charakteru a pobřežní vegetace.

Typickými dřevinami jsou vrba bílá (Salix alba), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur). V bylinných porostech jsou zastoupeny např. rákos obecný (Phragmites communis), orobinec širolistý (Typha latifolia), metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), čistec bahenní (Stachys palustris), sítiny (Juncus sp.), vrbovka růžová (Epilobium roseum), vrbina obecná (Lyschimachia vulgaris) atd. V lokalitě hnízdí např. skřivan polní (Alauda arvensis), bažant obecný (Phasianus colchicus), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), čejka chocholatá (Vanellus vanellus) či bramborníček černohlavý (Saxicola torquata).

Ze savců se v korytě Ponávky vyskytují rejsec vodní (Neomys anomalus) a rejsec černý (Neomys anomalus); na loukách pak krtek obecný (Talpa europaea) a hraboš polní (Microtus arvalis). Zaznamenán byl též výskyt lasice kolčavy (Mustela nivalis), lasice hranostaje (Mustela erminea), lišky obecné (Vulpes vulpes) a zajíce polního (Lepus europaeus). Očekávat můžeme výskyt užovky obojkové (Natrix natrix). Tůně a periodické tůně poslouží obojživelníkům včetně kriticky ohrožené rosničky zelené (Hyla arborea) a ropuchy zelené (Bufo viridis) v době rozmnožování.Rákos obecný


Orobinec širokolistý