obrázek: knihovna, Stezka zdraví, šetrný, Brno-sever,||stezka_zdravi | /stezka_zdravi/index.php|0|14||
obrázek: Domácí lázně, Edice chráněná území ČR, Moje veličenstvo kniha, novinky, poradenství obrázek: čtenářská kavárnička, dárky, ekodrogerie, ekologicky šetrný životní styl,  Brno
 obrázek: Lelekovice, úklid bez chemie, výchova, zajímavosti, inspirační a osvětové centrum

2. zastavení

Nezvykle tvarovaná krajina, starý železniční násep, zbytky mostů - to jsou pozůstatky bývalé „Tišnovky“, železnice spojující Brno s Tišnovem a Novým Městem na Moravě. Můžete je pozorovat až po ohyb Ponávky u čtvrtého zastavení Stezky zdraví. Po staré Tišnovce jezdily parní lokomotivy až do zahájení provozu na nové trati, jejíž stavba byla zahájena během války. Přestože dnes již tyto technické konstrukce pozoruhodně splynuly s krajinou, jsou stále dobře patrné.

Místo spojující krásu vegetace a ladnost linií starého železničního náspu inspirovalo skupinu umělců k projektu cesty-galerie-arboreta. Po levé ruce uvidíte Bránu kozorohů, za kterou si můžete prohlédnout první část galerie v přírodě: Tichý rozhovor zve k příjemnému posezení, Příkrov je stylizovanou ochranou jímky u tunýlku současné železniční trati a Hraničník informuje poutníky o umístění nejbližších obcí.

V bezprostředním sousedství tohoto zastavení se nachází Vránův mlýn, který byl v provozu až do konce války. Zbytky náhonu jsou patrné za mlýnem u Ponávky, která tam vytváří drobný balvanitý stupeň. Dnes zde působí akademičtí sochaři Miloš a Patrik Vlčkovi, kteří svou uměleckou tvorbou i vytrvalou péčí vtiskují tomuto místu neopakovatelnou atmosféru. Zásobárnou vody pro Vránův mlýn býval Seidlův rybník nad mlýnem, nejstarší dochovaný rybník na Ponávce, jeden z mála zbývajících z celé soustavy rybníků v nivě Ponávky. Mělká část rybníka je porostlá orobincem širokolistým. Na zadní hrázi, oddělující další dva rybníčky, je objekt Českého rybářského svazu. Na rybnících hnízdí divoké kachny, občas i slípka zelenonohá, rozmnožují se zde žáby. V těchto místech můžeme pozorovat užovku obojkovou a různé druhy vodního hmyzu. Další dva rybníčky byly do roku 1945 napouštěny jen v zimě, v létě pak využívány jako louky. Pokračují dále kyselou podmáčenou loukou, s některými zajímavými druhy rostlin a hmyzu. Z kvetoucích bylin, které výrazně utvářejí vzhled lokality, jsou na jaře nápadné především dymnivky a plicníky lékařské, v létě potom zvonek broskvolistý.

Trasa Stezky zdraví pokračuje po červené turistické značce proti proudu Ponávky k Jehnickému rybníku, kde vás čeká 3. zastavení. Cestou jsou instalována sochařská díla z mezinárodního sympozia Vránův mlýn 1997 (Sluneční besídka, Rozeklaný oblouk, Rybina). Jejich osobitý dialog s krajinou inspiruje k zamyšlení nad možnou harmonií lidského výtvoru s přírodou.

Historie Tišnovky...

V bezprostředním sousedství tohoto
zastavení se nachází Vránův mlýn,
který byl v provozu až do konce
války. Dnes zde působí akademičtí
sochaři Miloš a Patrik Vlčkovi. Místo
spojující krásu vegetace a ladnost
linií starého železničního náspu
inspirovalo skupinu umělců
k projektu cesty-galerie-arboreta.
Sochařská díla v okolí cesty vedou
osobitý dialog s krajinou a vytváří
intenzivní pocit místa. Vstup
do galerie v přírodě předznamenává
Brána kozorohů (Jiří Hlušička)


Zapomenutá lesní cesta před úpravami

Úpravami zde vznikla neobvyklá sochařská galerie v přírodě, která nabízí i příjemné místo k posezení

Ke vstupu láká "Brána kozorohů"